Aarathanai Aarathanai Thuthi Aarathanai – ஆராதனை ஆராதனை துதி

Aarathanai Aarathanai Thuthi Aarathanai
ஆராதனை ஆராதனை துதி
ஆராதனை ஆராதனை – (2)
காலையிலும் மாலையிலும்
ஆராதனை அப்பாவுக்கே – (2)

1. தூய ஆவியே உமக்கு ஆராதனை
துணையாளரே உமக்கு ஆராதனை – (2)
வான பிதாவே உமக்கு ஆராதனை
வழிகாட்டியே உமக்கு ஆராதனை – (2) – ஆராதனை

2. ஜீவ பலியே உமக்கு ஆராதனை
ஜீவ தண்ணீரே உமக்கு ஆராதனை – (2)
மேகஸ்தம்பமே உமக்கு ஆராதனை
மேசியாவே உமக்கு ஆராதனை – (2) – ஆராதனை

Arathanai Arathanai Thuthi
Arathanai Arathanai (2)
Kalayilum Malayilum
Arathanai Appavukkae

1. Thooya Aviyae Umakku Arathanai
Thunaiyalarae Umakku Arathanai – (2)
Vana Pithavae Umakku Arathanai
Vazhikattiyae Umakku Arathanai – (2) – Arathanai

2. Jeeva Palyiae Umakku Arathanai
Jeeva Thanneerae Umakku Arathanai – (2)
Megasthanthamae Umakku Arathanai
Mesiyavae Umakku Arathanai – (2) – Arathanai

Aarathanai Aarathanai Thuthi Aarathanai – ஆராதனை ஆராதனை துதி Lyrics in English

Aarathanai Aarathanai Thuthi Aarathanai
aaraathanai aaraathanai thuthi
aaraathanai aaraathanai - (2)
kaalaiyilum maalaiyilum
aaraathanai appaavukkae - (2)

1. thooya aaviyae umakku aaraathanai
thunnaiyaalarae umakku aaraathanai - (2)
vaana pithaavae umakku aaraathanai
valikaattiyae umakku aaraathanai - (2) - aaraathanai

2. jeeva paliyae umakku aaraathanai
jeeva thannnneerae umakku aaraathanai - (2)
maekasthampamae umakku aaraathanai
maesiyaavae umakku aaraathanai - (2) - aaraathanai

Arathanai Arathanai Thuthi
Arathanai Arathanai (2)
Kalayilum Malayilum
Arathanai Appavukkae

1. Thooya Aviyae Umakku Arathanai
Thunaiyalarae Umakku Arathanai - (2)
Vana Pithavae Umakku Arathanai
Vazhikattiyae Umakku Arathanai - (2) - Arathanai

2. Jeeva Palyiae Umakku Arathanai
Jeeva Thanneerae Umakku Arathanai - (2)
Megasthanthamae Umakku Arathanai
Mesiyavae Umakku Arathanai - (2) - Arathanai

PowerPoint Presentation Slides for the song Aarathanai Aarathanai Thuthi Aarathanai – ஆராதனை ஆராதனை துதி

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites