Aaradhanai Aaradhanai Aaradhanai – ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை

Aaradhanai Aaradhanai
ஆராதனை (ங) ஆராதனை (க)
ஆராதனை (ங) ஆராதனை (க)
ஆராதனை (ங) ஆராதனை (க)
ஆராதனை செய்வோமே அல்லேலூயா (4)
1. ஆராதனை செய்வோமே!
உன்னத தேவனுக்கே!
2. ஆராதனை செய்வோமே!
உத்தமர் இயேசுவுக்கே!
3. ஆராதனை செய்வோமே!
அக்கினியானவர்க்கே!
4. ஆராதனை செய்வோமே!
ஆருயிர் தேவனுக்கே!
5. ஆராதனை செய்வோமே!
அபிஷேக நாதனுக்கே! – ஆராதனை

1. ஆராதனை செய்வோமே!
மாட்சிமை தேவனுக்கே!
2. ஆராதனை செய்வோமே!
மன்னாதி மன்னனுக்கே!
3. ஆராதனை செய்வோமே!
பரிசுத்த தேவனுக்கே!
4. ஆராதனை செய்வோமே!
ராஜாதி ராஜனுக்கே!
5. தேவாதி தேவனுக்கே
உயிருள்ள நாளெல்லாமே! – ஆராதனை (5)
அல்லேலூயா (4)

Aaradhanai Aaradhanai Aaradhanai – ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை Lyrics in English

Aaradhanai Aaradhanai
aaraathanai (nga) aaraathanai (ka)
aaraathanai (nga) aaraathanai (ka)
aaraathanai (nga) aaraathanai (ka)
aaraathanai seyvomae allaelooyaa (4)
1. aaraathanai seyvomae!
unnatha thaevanukkae!
2. aaraathanai seyvomae!
uththamar Yesuvukkae!
3. aaraathanai seyvomae!
akkiniyaanavarkkae!
4. aaraathanai seyvomae!
aaruyir thaevanukkae!
5. aaraathanai seyvomae!
apishaeka naathanukkae! - aaraathanai

1. aaraathanai seyvomae!
maatchimai thaevanukkae!
2. aaraathanai seyvomae!
mannaathi mannanukkae!
3. aaraathanai seyvomae!
parisuththa thaevanukkae!
4. aaraathanai seyvomae!
raajaathi raajanukkae!
5. thaevaathi thaevanukkae
uyirulla naalellaamae! - aaraathanai (5)
allaelooyaa (4)

PowerPoint Presentation Slides for the song Aaradhanai Aaradhanai Aaradhanai – ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites