தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல் வரிகள்

Tamil Bible

தமிழ் வேதாகமம்


ஆதியாகமம்

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   

யாத்திராகமம்

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   

லேவியராகமம்

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   

எண்ணாகமம்

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   

உபாகமம்

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   

யோசுவா

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   

நியாயாதிபதிகள்

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   

ரூத்

1   2   3   4   

1 சாமுவேல்

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   

2 சாமுவேல்

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   

1 இராஜாக்கள்

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   

2 இராஜாக்கள்

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   

1 நாளாகமம்

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   

2 நாளாகமம்

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   

எஸ்றா

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   

நெகேமியா

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   

எஸ்தர்

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   

யோபு

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   

சங்கீதம்

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   

நீதிமொழிகள்

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   

பிரசங்கி

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   

உன்னதப்பாட்டு

1   2   3   4   5   6   7   8   

ஏசாயா

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   

எரேமியா

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   

புலம்பல்

1   2   3   4   5   

எசேக்கியேல்

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   

தானியேல்

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   

ஓசியா

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   

யோவேல்

1   2   3   

ஆமோஸ்

1   2   3   4   5   6   7   8   9   

ஓபதியா

1   

யோனா

1   2   3   4   

மீகா

1   2   3   4   5   6   7   

நாகூம்

1   2   3   

ஆபகூக்

1   2   3   

செப்பனியா

1   2   3   

ஆகாய்

1   2   

சகரியா

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   

மல்கியா

1   2   3   4   

மத்தேயு

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   

மாற்கு

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   

லூக்கா

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   

யோவான்

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   

அப்போஸ்தலர்

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   

ரோமர்

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   

1 கொரிந்தியர்

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   

2 கொரிந்தியர்

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   

கலாத்தியர்

1   2   3   4   5   6   

எபேசியர்

1   2   3   4   5   6   

பிலிப்பியர்

1   2   3   4   

கொலோசேயர்

1   2   3   4   

1 தெசலோனிக்கேயர்

1   2   3   4   5   

2 தெசலோனிக்கேயர்

1   2   3   

1 தீமோத்தேயு

1   2   3   4   5   6   

2 தீமோத்தேயு

1   2   3   4   

தீத்து

1   2   3   

பிலேமோன்

1   

எபிரெயர்

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   

யாக்கோபு

1   2   3   4   5   

1 பேதுரு

1   2   3   4   5   

2 பேதுரு

1   2   3   

1 யோவான்

1   2   3   4   5   

2 யோவான்

1   

3 யோவான்

1   

யூதா

1   

வெளிப்படுத்தின விசேஷம்

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22